Valt antal överträffade lagret

  1. Framsida
  2. | Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Integritetsskyddspolicy

Personskyddslagen

Personskyddslagen (523/1999) 10 § angående registerbeskrivning. 

Den registeransvarige skall göra upp en registerbeskrivning över personregistret, av vilken skall framgå

1) den registeransvariges och vid behov dennes företrädares namn och kontaktinformation,

2) ändamålet med behandlingen av personuppgifter,

3) en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa,

4) vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt

5) en beskrivning av principerna för skyddet av registret.

Den registeransvarige skall hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig. Från denna skyldighet kan göras undantag, om det är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, försvaret eller den allmänna ordningen och säkerheten eller för förebyggande eller utredande av brott eller för tillsynsuppgifter som anknyter till beskattningen eller den offentliga ekon

Registeransvarig

Oy Boklund Ab (2837646-4)

Vasaesplanden 15 a 22

65100 Vasa

Finland

Kontakt gällande ärenden som berör register

info@boklund.fi

Registrets namn

Oy Boklund Abs näthandels register.

Avsikten med upprätthållande av register

Registrets användningssyfte är att upprätthålla Oy Boklund Ab:s kundregister för administration och hantering av beställningar. Uppgifterna kan användas för att utveckla verksamheten och för statistiska ändamål.

Registrets innehåll

Registret innehåller följande uppgifter om kunder

  • Namn
  • Adress
  • Telefon/gsm
  • E-post
  • Information om beställningar
  • Beställningarnas spårningskoder

Normala informationskällor

Näthandel och till den hörande system samt olika till näthandeln hörande marknadsföringskampanjer.

Normal informationsöverföring

Information ges ej till tredje part, med undantag av arbete och administration av näthandelns tekniska funktioner (t ex administration av server eller näthandelplattform).

Information i registret kan ges till person/företag som finns i registret. Information kan på begäran tas bort.

Registrets skyddsprinciper

Tillgång till registret ges inte till utomstående, med undantag av teknisk administration och funktion.